MENY
Till regionspecifikt innehåll

Cancerrehabilitering

RCC ska ha en plan som tillförsäkrar patienter med cancer tillgång till cancerrehabilitering av god kvalitet inom hela sjukvårdsregionen. RCC ska även arbeta för att närståendestöd till patienter med cancer utvecklas.

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. 

Målet är att alla patienter med cancer och deras närstående ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sina unika situationer, behov och egna resurser, vilka kan skifta under processen. Cancerrehabilitering innebär att se hela människan i sitt livssammanhang.

Behov av rehabilitering

Cancerrehabilitering är aktuellt under hela processen från misstanke om cancersjukdom och framåt. Behov av rehabilitering ska därför bedömas regelbundet. Patient och närstående ska återkommande få information om vilka rehabiliteringsbehov som är vanliga och vilka insatser som erbjuds. I patientens skriftliga vårdplan, Min Vårdplan, ska cancerrehabilitering ingå.

Såväl patienter som närstående kan omfattas av rehabiliteringsinsatser. Närstående kan vara exempelvis partner, barn, förälder, syskon eller annan person som patienten anser sig ha nära relation till. 

All personal inom hälso- och sjukvård ska göra grundläggande behovsbedömningar och ge grundläggande insatser inom cancerrehabilitering. Vid mer avancerade behov ska patienten erbjudas insatser från professioner med specialkompetens inom rehabilitering, exempelvis kurator, fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och dietist. Även andra professioner som sjuksköterska, läkare och tandläkare kan arbeta specialiserat med cancerrehabilitering.

Nationellt vårdprogram

Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är uppdaterat februari 2019. Det omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer.

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Mer information:

Länkar till Nära cancer och Våga Fråga! webbutbildning

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Cancerrehabilitering i norra regionen

RCC Norrs processledare för cancerrehabilitering ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet tillsammans med en regional arbetsgrupp.

Det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering blev klart 2014. Vårdprogrammet reviderades under 2017.

Arbetsgruppen stödjer implementeringen av vårdprogrammet i norra regionen. Gruppen utarbetar även rutiner och riktlinjer för att regionerna ska nå målen i den regionala utvecklingsplanen.

Om cancerrehabilitering i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om om cancerrehabilitering.

Bilaga 2E Regional cancerplan cancerrehabilitering (pdf)

Regionalt centrum för cancerrehabilitering - för multiprofessionell cancerrehabilitering

I juni 2014 togs beslut att ett regionalt centrum för cancerrehabilitering ska etableras för att tillgodose en jämlik och individualiserad cancerrehabilitering för alla patienter med cancer i region Stockholm – Gotland. I februari 2016 slöts avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, att bedriva verksamheten på Sabbatsbergs sjukhus. Centret öppnade i mars 2016. 

- Cancerrehabilitering är aktuell för alla patienter med cancer i hela sjukdomsprocessen och för många även efter det att cancern ses som botad. Ett centrum för cancerrehabilitering skapar en mer jämlik vård med helhetssyn, säger Roger Henriksson, professor och chef för RCC.

Den avancerade och mycket avancerade cancerrehabiliteringen samlas i ett regionalt rehabiliteringscenter för Stockholm – Gotland. Centrumet ska ha i uppdrag att bedriva en multiprofessionell cancerrehabilitering till alla patienter i regionen i öppen vård. Det riktar sig framför allt till vuxna patienter men även äldre barn och unga vuxna som genomgått cancerbehandling som barn och är i behov av rehabiliteringsinsatser ska kunna få det. Centrumet kommer även att ha en stark koppling till forskning inom området i multiprofessionella team samt ha ett utbildningsuppdrag.

Enligt tidigare utredning beskrivs att framtida struktur av utbudet för rehabilitering kommer, som idag, att finnas som öppenvård i primärvården, i specialistvården, på sjukhus (som dagvård och slutenvård), på akutsjukhusen och inom geriatriken. Den grundläggande cancerrehabiliteringen på sjukhus och kliniker ska tillgodoses av sjukvårdsteamet.

Barn som närstående

Det finns flera olika dokument som är framtagna av Folkhälsoguiden på Stockholms Läns Landsting som syftar till att uppmärksamma dessa barn i enlighet med Barnkonventionen, ett tillägg i Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen. Detta gäller all landstingsfinansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet.

SLL:s webbsidor om Barn som närstående.

Regionala processledare

Polymnia Nikolaidis

Sjukgymnast

RCC Stockholm-Gotland

Ylva Hellstadius

RCC Stockholm-Gotland

Relaterade artiklar

Vem tar hand om bieffekterna?
Lång väg till en fungerande kropp efter ändtarmscancerbehandling.

Varför behövs en satsning på rehabilitering efter cancer i bäckenet?

 

Regionala patientprocessledare

Heléne Öberg

regional patientprocessledare cancerrehabilitering

RCC Syd

Cancerrehabilitering Uppsala Örebro

Här hittar du information om RCC Uppsala Örebros regionala arbete med cancerrehabilitering.

Cancerrehabilitering i Uppsala Örebro


Faktaägare: Ordf. vårdprogramgrupp Gunnar Eckerdal
Ansvarig redaktör: Jenny Patera
Gemensam information uppdaterad: 10 juni 2019

Regional faktaägare: Ylva Hellstadius, processledare RCC Stockholm - Gotland
Regional information uppdaterad: 10 juni 2019