MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer

Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer har sitt ursprung i flera regionala register som fungerat sedan början av 1990-talet. Med utgångspunkt från dessa regionala register skapade en grupp specialintresserade urologer ett nationellt register. 

Under år 2015 kompletteras registret med patientrapporterade mått (PROM) som mäter patienternas livskvalitet med olika former av formulär för att bättre spegla resultatet av sjukvården ur ett patientperspektiv. Från 1 januari 2015 tillkommer även registrering av patienter med njurbäcken-, uretär- och uretracancer.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från behandlingsbeslut till första onkologiska behandling eller operation: 38 dagar 2014.
  • Andel patienter bedömda i preoperativ multidisciplinär konferens: 59 procent 2014.
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 96,9 procent 2013.

Rapporter

En årlig nationell rapport tas fram av Regionalt cancercentrum syd i samarbete med den nationella styrgruppen för registret.

Nationell rapport Blåscancerregistret 2017 (pdf)
Nationell rapport Cystektomiregistret 2017 (pdf)

Dett nationella urinblåsecancerregistret startade 1997. Regionalt cancercentrum syd ansvarar för registret.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Kvalitetsdata

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetsparametrar som bygger på data i de nationella kvalitetsregistren för cancer och uppdateras kring den första i varje månad.

Redovisning av kvalitetsparametrar.


Faktaägare: Staffan Jahnson, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Gemensam information uppdaterad: 4 juni 2019