MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för lungcancer

Det senaste nationella vårdprogrammet för lungcancer publicerades augusti 2018.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Viktiga delar i vårdprogrammet är utredning och uppföljning av misstänkta lungförändringar, policy för molekylarpatologiska tester såsom EGFR- och ALK-test, och behandlingsavsnittet för de olika undergrupperna och stadierna av lungcancer. Kvalitetsindikatorer som kan följas i det nationella lungcancerregistret anges.

Den senast reviderade versionen av  vårdprogrammet innehåller uppdaterade versioner av enstaka kapitel. De viktigaste förändringarna är uppdaterade riktlinjer för läkemedelsbehandling vid icke-småcellig lungcancer.

I samband med detta har justeringar skett även i andra kapitel, till exempel uppdaterade riktlinjer för histopatologisk definition och molekylärpatologisk testning, samt en ny version av stadieindelningen av lungcancer.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo


Faktaägare: Gunnar Wagenius, onkolog, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 26 april 2019