MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för lungcancer

Invasiv primär lungcancer registreras i kvalitetsregistret, inklusive kliniskt ställda diagnoser. Pleuratumörer och in situ tumörer ingår inte i registret. Lungcancer som upptäckts vid obduktion omfattas inte heller av kvalitetsregistret. Data rörande diagnostik, utredning, behandling, väntetider och uppföljning registreras.

Årlig nationell rapport

Nationell lungcancerrapport för diagnosår 2013-2017

Den årliga nationella lungcancerrapporten tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Samtliga rapporter hittar du här.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remissankomst till behandlingsstart: 55 dagar, diagnosår 2017.
  • Andel patienter som diskuterats på multidisciplinär konferens: 75% diagnosår 2017.
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad (27 augusti-2018): 87% för diagnosår 2017.

Nationellt kvalitetsregister för lungcancer startade år 2002. Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har det nationella ansvaret för registret.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Kvalitetsdata

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetsparametrar som bygger på data i de nationella kvalitetsregistren för cancer och uppdateras kring den första i varje månad.

Redovisning av kvalitetsparametrar.


Faktaägare: Gunnar Wagenius, onkolog, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 22 november 2018