MENY

Gällande vårdprogram gallvägs- och gallblåsecancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-01-16

1. Inledning

Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet för gallvägscancer omfattar intrahepatisk och perihilär gallgångscancer samt gallblåsecancer. Cancerformen är ovanlig och behäftad med dålig prognos. Därför finns ett behov av att sammanställa aktuell kunskap i ett vårdprogram med rekommendationer om val av behandling och lämplig vårdnivå.

1.1 Vårdprogrammets förankring

Som framgår av deltagarförteckningen, har vårdprogramgruppen en bred förankring bland professioner som handlägger dessa patienter. Det saknades en specifik patientförening för gallvägscancer när vårdprogrammet påbörjades. Kunskaper och erfarenheter har därför inhämtats genom enkäter och möten med patienter och närstående. Dessa benämns som grupp för Patientrepresentanterna. 

Vårdprogrammet går ut på två remissrundor innan det fastställs och remissversionerna publiceras på cancercentrums webbplats och alla kan lämna remissvar. Den första remissrundan riktar sig till berörda specialist- och patientföreningar, se 22.3 Remissinstanser. De inkomna synpunkterna sammanställs och vårdprogrammet revideras eventuellt till följd av dem. Därefter går vårdprogrammet ut på den andra remissrundan, till landstingens linjeorganisationer, för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Utifrån svaren bearbetats vårdprogrammet och godkänns av vårdprogramgruppen. Det fastställts sedan av RCC samverkan.

1.2 Evidensgradering

Ambitionen har varit att gradera rekommendationerna enligt det internationellt utarbetade GRADE-systemet, för att klassificera styrkan på det vetenskapliga underlaget. För kirurgisk behandling av gallblåsecancer har ett HTA-projekt (Health Technology Assessment) genomförts. Detta arbetssätt är resurskrävande, men nödvändigt för GRADE- systemets användning. Vårdprogramgruppens resurser har inte medgivit motsvarande gradering av övriga rekommendationer, utan dessa grundar sig på litteraturstudier samt egna och internationella gruppers erfarenheter, och graderas enligt följande:

Använd.

Använd förmodligen.

Använd förmodligen inte.

Använd inte.  

I takt med att det vetenskapliga underlaget för handläggning av gallgångscancer förbättras, rekommenderar vårdprogramgruppen att resurser avsätts för ytterligare HTA-projekt inför en kommande revision av detta program.

1.3 Definitioner

Gallvägscancer utgörs av gallgångscancer och gallblåsecancer. 

Proximalt respektive distalt anges i förhållande till gallflödet. Intrahepatiska gallgångar är således proximalt belägna i förhållande till koledokus. 

Intrahepatisk gallgångscancer definieras som gallgångscancer, lokaliserad i levern, proximalt om andra generationens gallgångar.

Andra generationens gallgångar flyter samman och bildar höger respektive vänster gallgång. Dessa bildar tillsammans duktus hepatikus kommunis och ändrar namn till duktus koledockus efter inmynningen av duktus cystikus.

Perihilär gallgångscancer är lokaliserad i området från och med andra generationens gallgångar till cysticus inmynning.

Begreppet gallgångscancer i detta vårdprogram innefattar både intrahepatisk och perihilär gallgångscancer.

Distal gallgångscancer omfattar området från cysticus inmynning till utflödet i tolvfingertarmen (ampulla Vateri). Denna cancer ingår i vårdprogrammet för pankreascancer.

Figur 1. Uppdelning av gallgångscancer i intrahepatisk, perihilär och distal lokalisation

1.4 Standardiserat vårdförlopp

För gallvägscancer finns ett standardiserat vårdförlopp (SVF) framtaget, gällande från och med år 2016. 

Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och SVF. Vårdprogrammet anger lämplig behandling och ligger till grund för SVF. SVF beskriver processen från välgrundad misstanke till start av första behandling. Vad som utgör välgrundad misstanke och maximala ledtider för den enskilda patienten finns angivna i SVF. 

SVF för gallvägscancer.