MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram kronisk myeloisk leukemi

Vårdprogrammet gäller alla patienter med KML som är 18 år och äldre. Det omfattar inte atypisk KML eller andra myeloproliferativa tillstånd där man inte kunnat påvisa Philadelphiakromosomen (Ph) eller BCR-ABL1-fusionen.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Observera att en uppdaterad version av vårdprogrammet är under framtagande.

Kommande vårdprogram

Nytt i vårdprogrammet jämfört med tidigare behandlingsriktlinjer från 2013 är bland annat följande:

 • Det tidigare begreppet ”riktlinjer” har ersatts med ”vårdprogram”, enligt definition från Regionala cancercentrum (RCC). Det aktuella vårdprogrammet är, med några mindre modifikationer, skrivet enligt den mall och struktur som RCC anvisar.
 • Evidensgradering enligt GRADE används.
 • Kvalitetsindikatorer och målnivåer har definierats tydligare.
 • Principer för nivåstrukturering ges, men den praktiska tillämpningen bör överenskommas på regional nivå.
 • Nyskrivna kapitel finns om egenvård, psykosocialt omhändertagande och rehabilitering, understödjande vård och några speciella kliniska situationer (graviditet och stopp för TKI-behandling).
 • Innehållsmässigt betonas vikten av att bedöma kardiovaskulär sjuklighet eller riskfaktor för sådan vid val av TKI-behandling och vid fortsatt monitorering av KML i kronisk fas.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional medicinsk riktlinje kronisk myeloisk leukemi

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Omvårdnad hematologiska maligniteter 2017 (pdf)


Faktaägare: Martin Höglund, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 5 mars 2019