MENY

Uppföljning nivåstrukturering

RCC i samverkan har uppdraget att följa upp verksamheten vid nationella vårdenheter. Våren 2018 arrangerade RCC i samverkan en workshop för att ta del av erfarenheter från nationella vårdenheter.

Uppföljningen sker dessutom löpande genom kvartalsvis redovisning av behandlingsvolymer och väntetider i referensgruppen. RCC i samverkan genomför platsbesök vid nationella vårdenheter vartannat år. En mer omfattande uppföljning av verksamheterna sker två respektive fyra år efter start utifrån en fastställd mall.

Uppföljning av nationellt nivåstrukturerade verksamheter (worddokument)

Workshop med nationella vårdenheter

Trygghet, tillgänglighet och hög kvalitet stod i centrum när RCC i samverkan anordnade en workshop den 18 april för att diskutera erfarenheter från arbetet i de nationella vårdenheterna. Bland ett åttiotal deltagare fanns läkare, kontaktsjuksköterskor, kuratorer, koordinatorer med flera från olika nationella vårdenheter. Ett antal representanter från patient- och närståendeföreningar fanns med liksom representanter från universitetssjukhusens linjeorganisationer.

Dagen fokuserade på några kritiska framgångsfaktorer för hela vårdprocessen.

  • Avgörande är en välfungerande samverkan mellan remitterande enheter och de nationella vårdenheterna.
  • Den nationella multidisciplinära konferensen är fundamental såväl för samverkan som för hög medicinsk kvalitet.
  • Tillgänglighet till vård och behandling liksom uppföljning av de nationella vårduppdragen var två andra viktiga områden som belystes.

För att skapa ökad trygghet, tillgänglighet och kvalitet krävs ett aktivt utvecklingsarbete i alla delar av patientens vårdprocess och många förbättringsförslag lyftes fram under dagen.

Uppföljning per vårduppdrag

Uppföljning Nationellt vårduppdrag peniscancer

Peniscancer, sammanställning av PREM-enkäter (pdf, öppnas i nytt fönster)


Sidan uppdaterad: 23 januari 2019