MENY

Ändringar i vårdförlopp

Från årsskiftet 2018/2019 börjar nya versioner att gälla för tolv standardiserade vårdförlopp. Samtliga ändringar framgår i inledningskapitlet till respektive vårdförlopp. Här sammanfattas de större ändringarna.

Under 2018 uppdaterades och fastställdes tolv vårdförlopp. Dessa är nu publicerade, tillsammans med de kodningsvägledningar och kortversioner som berörs av ändringarna.

Översikt, ändringar i vårdförloppen 2018/2019 (pdf, nytt fönster)

  • Huvuddelen av förändringarna är förtydliganden och justeringar som ska göra vårdförloppen lättare att tillämpa konsekvent. I vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer är ändringarna mer omfattande och påverkar i hög grad vilka som ska inkluderas i förloppet.
  • Att patienter som får återfall under uppföljningen inte ska inkluderas i SVF beslutades i slutet av 2017 och en standardiserad text om det är införd i samtliga uppdaterade vårdförlopp. I några vårdförlopp har arbetsgrupperna bedömt att det behövs förtydliganden om hur nya primärtumörer under uppföljningen ska hanteras, eftersom de i vissa diagnoser handläggs som återfall och i andra som förstagångstumörer. Ny primärtumör under uppföljningen ska leda till start av SVF i vårdförloppet för huvud- och halscancer samt tjock- och ändtarmscancer. I vårdförloppen för gallblåsecancer och levercancer ska de inte leda till start av SVF utan handläggas som återfall.
  • Kortversionerna för primärvården för diagnoserna livmoderkroppscancer och äggstockscancer har uppdaterats trots att vårdförloppen inte är uppdaterade. Syftet är att tydliggöra när välgrundad misstanke kan starta i primärvården.

Samtliga ändringar framgår i inledningskapitlet till respektive vårdförlopp. Här sammanfattas de större ändringarna.

Akut leukemi

Ledtiden till behandling är förlängd från 6 till 9 dagar. Orsaken är att det nu finns nya behandlingsmöjligheter som kräver mer omfattande genetisk diagnostik.

Förändringar jämfört med tidigare version i SVF för akut leukemi

 

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Ett förtydligande av välgrundad misstanke är infört, som anger att välgrundad misstanke föreligger om cancermisstanken fortfarande kvarstår efter att de angivna undersökningarna är genomförda. Även punkten för avslut av vårdförloppet är förtydligad.

Förändringar jämfört med tidigare version i SVF för allvarliga ospecifika symtom

 

Analcancer

En ledtid för palliativ behandling är tillagd.

Förändringar jämfört med tidigare version i SVF för analcancer


Bröstcancer

ICD-koderna som anger vilka som inkluderas i vårdförloppet är uppdaterade. Kriterierna för välgrundad misstanke är justerade utan att intentionen ändrats. Kriteriet ”återkallade för klinisk undersökning efter screening” har flyttats från välgrundad misstanke till misstanke.

Förändringar jämfört med tidigare version i SVF för bröstcancer


Cancer i bukspottkörteln, gallblåsan, gallvägarna eller levern

De tre vårdförloppen togs fram tillsammans och även uppdateringarna har skett i nära samarbete mellan arbetsgrupperna. Hanteringen av premaligna tillstånd är förtydligad, med kompletterande kriterier under välgrundad misstanke i bukspottkörtelförloppet och med en ny möjlighet i samtliga förlopp att avsluta med koden för exspektans. Ledtider för palliativ behandling är tillagd. Under filterfunktion har en kommentar lagts till om att en mer omfattande diagnostisk metod kan väljas vid stark malignitetsmisstanke för att undvika upprepade bildundersökningar.

Förändringar jämfört med tidigare version i SVF för bukspottkörtelcancer

 

Förändringar jämfört med tidigare version i SVF för lever, gallvägar och gallblåsa


Huvud- och halscancer

Under rubrikerna för misstanke, välgrundad misstanke och filterfunktion har texterna kortats ner och justerats utan att innebörden har ändrats. En ledtid för palliativ behandling är tillagd tillsammans med ett förtydligande av hur koden ska användas.

Förändringar jämfört med tidigare version i SVF för huvud- och halscancer


Lungcancer

Endast uppdateringar av standardtexter och liknande.

Förändringar jämfört med tidigare version i SVF för lungcancer


Maligna lymfom och KLL

ICD-koderna som anger vilka som inkluderas i vårdförloppet är uppdaterade med syfte att utesluta indolenta hudlymfom.

Förändringar jämfört med tidigare version i SVF för lymfom och KLL


Myelom

Under välgrundad misstanke är uträkningen av S-FLC kvot förtydligad. En ledtid för palliativ behandling är tillagd.

Förändringar jämfört med tidigare version i SVF för myelom


Peniscancer

ICD-koderna som anger vilka som inkluderas i vårdförloppet är uppdaterade för att klargöra skillnaden mot vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna. Ett förtydligande är inlagt om hur koderna för kirurgisk behandling och palliativ behandling ska användas.

Förändringar jämfört med tidigare version i SVF för peniscancer


Tjock- och ändtarmscancer

Kriterierna för misstanke och välgrundad misstanke är helt omarbetade i syfte att förtydliga men även att ändra handläggningen. Hanteringen av polyper är förtydligad med tillägg av kriterier under välgrundad misstanke samt nya koder för att markera polypektomin (kirurgisk åtgärd för diagnostik) och beslutet att ingen ytterligare åtgärd krävs utöver polypektomin. En ledtid för palliativ behandling är tillagd tillsammans med ett förtydligande av hur koden ska användas.

Förändringar jämfört med tidigare version i SVF för tjock- och ändtarmscancer

 

Sammanfattning av ändringar i kodningen

  • Avslutskoden Exspektans är tillagd i vårdförloppen för cancer i bukspottkörtel, gallblåsa och lever.
  • Avslutskoden Ingen ytterligare åtgärd är tillagd i vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer, tillsammans med den frivilliga koden Kirurgisk åtgärd för diagnostik.
  • I vårdförloppen för huvud- och halscancer, peniscancer och tjock- och ändtarmscancer finns ett förtydligande av att avslutskoden för palliativ behandling ska användas för all behandling med palliativ intention, även tumörspecifik behandling.

Alla förändringar är inlagda i kodningsvägledningen.

Kodningsvägledning, samtliga diagnoser (pdf, nytt fönster)


Faktaägare: Helena Brändström

Sidan uppdaterad: 6 februari 2019