MENY
Till regionspecifikt innehåll

Forskning och innovation

Här hittar du information om forskning med data från kvalitetsregister, biobanksforskning, pågående forsknings- och innovationsprojekt samt hur Regionala cancercentrum kan ge stöd till olika typer av forskning.

RCC:s uppdrag vid forskning

RCC:s uppdrag i samband med forskning är bland annat att stärka klinisk cancerforskning, såväl nationell som sjukvårdsregional, för att vetenskapliga framsteg snabbt ska komma cancerpatienter till del.

I uppdraget ingår också att utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och den forskande industrin samt främja innovationer i cancervården, som exempelvis nya produkter eller processer. 

RCC ska även bevaka att alla cancerpatienter i en sjukvårdsregion ges samma möjlighet att delta i kliniska studier, samt sprida information om pågående studier och öka medvetenheten om forskningens betydelse för utveckling av cancervården.

RCC ger nationellt forskningsstöd

RCC tillhandahåller med hjälp av nationella kvalitetsregister och diagnosspecifika patientöversikter en nationell infrastruktur för insamlande av kliniska data.

Detaljerad klinisk information som även kan användas tillsammans med information från biologiskt material från biobanker är en viktig resurs för svensk cancerforskning.

RCC stödjer forskning på flera sätt där huvuddelen av arbetet sker regionalt. Flera initiativ har tagits nationellt med bland annat nationell arbetsgrupp, forskningssamordnare, nationell arbetsgrupp för klinisk cancerforskning och nationell cancerportal.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Viktiga forskningsstrategiska mål för RCC Norr

  • En ökad möjlighet för patienter i hela norra sjukvårdsregionen att kunna delta i kliniska studier.
  • Systematisk insamling av kliniska data, bilddata och färskfrusen vävnad samt blodprov från patienter i hela sjukvårdsregionen.
  • Utbyggnad av kvalitetsregister och arbetsregister med patientöversikt i sjukvården.
  • En utvecklad spetskompetens inom såväl grundforskning som klinisk forskning. Välorganiserade biobanker, som medicinska biobanken, och hälsodatabaser utgör starka plattformar för den translationella forskningen.

Plan för att stärka forskning och innovation

Plan för att stärka klinisk forskning och innovation RCC Norr 2015–2018 (pdf)

Regionala årsrapporter

Här kan du läsa de inventeringar av kliniska studier inom cancerområdet som gjorts av RCC Norr:

2014 Inventering klinisk cancerforskning RCC Norr (pdf)

2013 Inventering klinisk cancerforskning RCC Norr (pdf)

2012 Inventering klinisk cancerforskning RCC Norr (pdf)

Universitetssjukvård i Stockholm - Gotlandsregionen

I regionen bedrivs i många avseenden en högkvalitativ och omfattande cancerforskning vid Karolinska Institutet. I synnerhet vad gäller den experimentella delen av forskningen. Den uttalade ambitionen att stärka den kliniska forskningen som finns hos vårdens och forskningens ledning och som sammanfattas i begreppet universitetssjukvård kan innebära förbättringar av kvaliteten för både vård och forskning.

Ambitionen att alla delar av cancerpatientens väg genom vården ska kunna vara del av forskningen ökar möjligheten att genomföra högkvalitativ forskning samtidigt som patienter i alla delar av vården får likvärdig möjlighet att delta i klinisk forskning.

Struktur för bättre användning av kvalitetsregister och biobanker

Utveckling av kvalitetsregister och biobanker ger regionen möjlighet att etablera en unik plattform för ledande forskning av hög kvalitet. Det pågår arbete att bygga upp en struktur för hur vi bättre ska kunna utnyttja och synkronisera våra kvalitetsregister med existerande biobanker och med dem som kommer att byggas upp i vår region. Uppdraget finansieras gemensamt av RCC Stockholm - Gotland och Karolinska Institutets Strategiska Forskningsprogram inom Cancer (StratCan ).

Program 4D — fyra diagnoser

Program 4D är ett  samverkansprogram mellan Stockholms läns landsting, SLL, och Karolinska Institutet, KI. Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för vård och forskning som gör det möjligt att omsätta ny kunskap till individanpassad prevention, tidig diagnostik och behandling. 

De fyra diagnoser som ingår i programmet är några av våra vanligaste folksjukdomar, artriter, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt.

Som en del i programmet har forskningskoordinatorer inrättats vid bröstcentrum på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Capio St: Görans sjukhus. Det finns också ett antal forskningsstudier som är kopplade till bröstcentrum.

Kontakt

Forskningssamordnare på RCC Stockholm - Gotland

Per Ljungman

hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Läs mer om forskning i cancerplanen

Handlingsplan för klinisk cancerforskning

RCC Syd har tagit fram en handlingsplan för klinisk cancerforskning som bland annat tar fasta på registerforskning, biobanker, kontaktförmedling och populärvetenskaplig informationsspridning. Läs RCC Syds Handlingsplan för klinisk cancerforskning och innovation (pdf)

RCC Syd och klinisk forskning

RCC Syd arbetar på olika sätt för att främja klinisk cancerforskning. Vårt fokus ligger på att genom informationsspridning stimulera den kliniska forskningen, att stärka samverkan mellan kliniska forskare och RCC Syd för att våra kvalitetsregister utnyttjas optimalt, samt att insamlingen av biobanksprover ökar. 

Information om tillgång till provsamlingar bröstcancer

I Region Skånes biobank finns provsamlingar, med fokus på bröstcancer, innefattande blod och fryst tumörvävnad från patienter som behandlats i Södra Sjukvårdsregionen. Insamlingen har bedrivits under överinseende av Sydsvenska Bröstcancergruppen. Här hittar du information om vilka krav som ställs vid ansökan om uttag ur biobanken, samt blanketter som ska användas.

Populärvetenskapligt om cancerforskning

På forskningssajten Aktuellt om Vetenskap & Hälsa kan du läsa om medicinsk forskning, bland annat cancerforskning, från Lunds universitet och Region Skåne. 

Forskning i Uppsala Örebro

Via länken nedan kan du läsa mer om forskningsarbetet vid RCC Uppsala Örebro.

Forskning Uppsala Örebro

 

Klinisk cancerforskning i Västra sjukvårdsregionen

Samverkansnämnden för Västra Götalandregionen och Region Halland finansierar sedan flera år resurser för stöd till klinisk forskning. 

RCC Väst ger stöd till kliniska prövningar men också till annan klinisk patientnära forskning och innovationer i sjukvården, både genom arbete med vårdprocesser och kvalitetregister, samt genom planering, statistisk styrkeberäkning, framtagande av clinical research forms, randomiseringsrutiner, insamlande av data, monitorering, databashantering och analys.  RCC Väst gör också regelbundna sammanställningar av pågående cancerforskning inom regionen.

Nedan kan du läsa mer om olika initiativ kopplade till RCC Väst för att stärka klinisk forskning och innovationer i cancervården. 

Aktuell klinisk cancerforskning vid RCC väst

Ett antal medarbetare vid RCC väst bedriver forskning inom klinisk cancerforskning. Frågeställningar relaterade till cancerprevention, förbättrad behandling såväl som eftervård studeras.

Läs mer om klinisk cancerforskning vid RCC Väst.

Klinisk forskarskola

RCC Väst finansierar även en forskarskola i klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik, i samarbete med Göteborgs Universitet. 
Läs mer om forskarskolan här. 

Aktionsforskning Verksamhetsutveckling

RCC Väst innefattar också forskning inom verksamhetsutveckling med aktionsforskning som ansats. Arbetet sker i samarbete med Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers. 
Läs mer om aktionsforskningen här. 
Verksamhetsutveckling med inslag av aktionsforskning i form av patient- och närståendemedverkan sker också i de regionala vårdprocesserna. 
Läs mer om vårdprocessarbetet här.

Tidig upptäckt av cancer 

Vid RCC Väst drivs ett forskningprojekt om tidig upptäckt av cancer med alarmsymtom och allmäna diffusa symtom. 
Läs mer om studien här. 

Övriga samarbetsparners


Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 19 juli 2019