MENY

Rehabiliteringsinsatser

Fördjupad information om cancerrehabilitering inklusive bedömning och insatser finns i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Där belyses även närståendes situation och behov av stöd, och att barn som anhöriga har lagstadgad rätt till information, råd och stöd då en vuxen i familjen är svårt sjuk.

Exempel på rehabiliteringsinsatser:

• krisstöd i samband med utredning, diagnos, behandling och efter behandling
• mobilisering och fysiska rehabiliteringsåtgärder för att återfå och bibehålla funktioner 
• insatser kan vara av social karaktär så som information om samhällets resurser
• psykologiskt stöd och råd för att till exempel vara fysiskt aktiv i syfte att orka sina behandlingar och förebygga fatigue
• vissa rehabiliteringsbehov, till exempel lymfödem, kan vara behandlingskrävande livet ut

Kontaktsjuksköterskan

Kontaktsjuksköterskan är central i cancerrehabiliteringen och ska verka för att sjukvården tidigt identifierar rehabiliteringsbehov. Kontaktsjuksköterskan är också ansvarig för att en skriftlig individuell vårdplan, ”Min vårdplan”, upprättas. Uppstartade åtgärder och insatser inom cancerrehabilitering ska följas upp, utvärderas och dokumenteras i Min vårdplan.

Andra professioner

Yrkeskategorier som arbetar inom specialiserad cancerrehabilitering är till exempel arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, psykoterapeut, sexolog, sjukhuspräst, sjuksköterska, stomiterapeut, tandhygienist, tandläkare och uroterapeut. Dessa kan arbeta konsultativt eller handledande gentemot övrig personal när patienten har särskilda rehabiliteringsbehov, eller själva ta emot patienter för bedömning, åtgärder och rehabiliterande behandling.

När det finns avancerade eller mycket avancerade behov remitteras patienten vidare.


Faktaägare: Ordf. vårdprogramgrupp Gunnar Eckerdal
Ansvarig redaktör: Jenny Patera

Sidan uppdaterad: 28 november 2017