MENY
Till regionspecifikt innehåll

Patient- och närståendesamverkan

Regionala cancercentrum har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården. Utöver forskning och beprövad medicinsk kunskap är beaktandet av patienters och närståendes upplevelser och synpunkter en nödvändig förutsättning för utvecklingen av en personcentrerad och säker vård. Det är därför viktigt att patienter och närstående finns med som medskapare i av framtidens cancervård.

Enligt Socialdepartementets kriterier ska RCC ”engagera patientrepresentanter i beslut rörande cancervårdens utformning och utveckling”. Ett krav är att ”företrädare för cancerpatienter och närstående finns företrädda inom RCC:s organisation i beslutande eller rådgivande organ”. Patient såväl som närstående kan vara patientföreträdare inom RCC.

Patientens ställning i cancervården

Målet är att patienter och närstående är välinformerade och trygga och därmed kan delta och göra egna aktiva val i vården. Patienterna och deras närstående är av största vikt som kompetensresurs vilket RCC tar till vara vid utarbetande av framtidens cancervård. Patient- och närståendeföreträdare finns med i huvuddelen av RCC:s arbete, till exempel i patient och närståenderåden (PNR), i vårdprocessarbetet och i de nationella vårdprogramgrupperna.

Patientinflytande – kunskapsunderlag

RCC har gjort en genomgång av tillämpbara vetenskapliga sammanställningar och publikationer inom området patientmedverkan/samverkan. Arbetet utgår från cancerstrategins mål om patienters delaktighet och inflytande. En genomgång har också gjorts av guider, principer och strategier från länder som har lång erfarenhet av patientinflytande och patientsamverkan. En förteckning av publikationer och guider återfinns i ett appendix längst bak i rapporten.

Kunskapsunderlag om patientsamverkan och patientinflytande (pdf, nytt fönster)

RCC-ansvariga för patientsamverkan

Annika Larsson

samordnare patientföreträdare

RCC Uppsala Örebro

 

 

Arja Leppänen

processledare, jämlik vård och patientsamverkan

RCC Stockholm-Gotland

 

 

Christina Landegren

Verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Jessica Mellquist

utvecklingsledare

RCC Väst

Helena Tufvesson Stiller

projektledare PROM/PREM

RCC Sydöst

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare

RCC Norr

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Patientföreträdare i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst engagerar patient- och närståendeföreträdare på olika sätt i utvecklingen av sjukvården. Många av de regionala vårdprocesserna har patientrepresentanter i sina vårdprogramgrupper och patient- och närståendeföreträdare deltar även i olika utvecklingsprojekt. Det finns också ett fristående patient- och närståenderåd kopplat till RCC Väst, som både fungerar som rådgivande remissinstans och driver egna projekt. 

Regional policy för patientmedverkan

Läs mer om hur RCC Väst arbetar med patient- och närståendemedverkan i olika utvecklingsprojekt i vården här. 


Faktaägare:Arja Leppänen, processledare, jämlik vård och patientsamverkan

Sidan uppdaterad: 10 oktober 2019