MENY
Till regionspecifikt innehåll

Kontaktsjuksköterska

Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan. I uppdraget ingår att vara särskilt tillgänglig, att informera om kommande steg i vård och behandlingen, att ge stöd vid normala krisreaktioner och att förmedla kontakter med andra yrkesgrupper.

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tidigare enats om en gemensam generell beskrivning av kontaktsjuksköterskans roll och funktion.

Beskrivningen togs fram inom projektet Ännu bättre cancervård och slår fast att kontaktsjuksköterskan är en tydlig kontaktperson mellan patienten och vården.

Varje verksamhet inom cancervården bör säkerställa kontaktsjuksköterskans funktion och uppdrag, som en del i en jämlik och god cancervård.

Enligt den nationella cancerstrategin från 2009, ska alla patienter med cancer erbjudas en fast kontaktperson vid den cancervårdande kliniken. Syftet är att förbättra information och kommunikation mellan patient och vårdenhet, att skapa tillgänglighet, kontinuitet och trygghet samt att stärka patientens möjligheter till att vara delaktig i den egna vården.

En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11), Regeringen

Patientlagen ger patienten en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt.

Patientlagen

Kontaktsjuksköterskans uppdrag

Den 25 juni 2019 fastslog RCC i samverkan en nationell beskrivning av kontaktsjuksköterskans uppdrag.

Enligt denna beskrivning ska kontaktsjuksköterskan:

 • vara tydligt namngiven för patienten.
 • vara speciellt tillgänglig för patienten eller kunna hänvisa till annan kontakt.
 • informera om kommande steg i vårdprocessen.
 • göra evidensbaserade bedömningar av patientens behov och vidta åtgärder, antingen själv eller förmedla kontakt med andra yrkesgrupper, samt följa upp insatta åtgärder.
 • ansvara för att en individuell skriftlig vårdplan, Min vårdplan, upprättas.
 • ge stöd till patient och närstående vid normal krisreaktion.
 • säkerställa patientens delaktighet och inflytande i sin egen vård.
 • aktivt bevaka ledtider i samverkan med SVF-koordinator.
 • genomföra aktiva överlämningar vid byte av ansvarig vårdgivare.
 • delta i multidisciplinära ronder/möten.

Kontaktsjuksköterskan ska ha ett tydligt skriftligt uppdrag utifrån den nationella uppdragsbeskrivningen. Varje vårdenhet ska förtydliga hur kontaktsjuksköterskans uppdrag ska uppfyllas utifrån respektive patientprocess.

Att patienten har erbjudits en kontaktsjuksköterska och att Min vårdplan har upprättats ska journalföras och registreras i aktuellt nationellt kvalitetsregister.

Nationella kvalitetsregister

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Kontaktsjuksköterska i norra regionen

I varje region inom RCC Norrs område, finns nätverk för kontaktsjuksköterskor. RCC Norr anordnar årligen en regional nätverksträff för kontaktsjuksköterskor i norra sjukvårdsregionen. Nyhetsbrev skickas ut fyra gånger per år. 

Skriftligt uppdrag för kontaktsjuksköterska

Mall för skriftligt uppdrag för kontaktsjuksköterskor i norra regionen 2017 (pdf)

Kontaktperson RCC Norr

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare

RCC Norr

Uppdragsbeskrivning för Stockholm Gotland

Kontaktsjuksköterskan ska:

• vara tydligt namngiven för patienten
• vara tillgänglig vardagar 8-16 och kunna hänvisa till annan kontakt när hen inte är tillgänglig
• ha ett tydligt skriftligt uppdrag
• ha kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess
• kunna informera om sjukdom och behandling
• informera om kommande steg
• göra bedömningar av patientens behov, åtgärda, antingen själv eller förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov och följa upp insatta åtgärder
• ge stöd till patienten och närstående, vid normal krisreaktion
• uppmärksamma behov av stöd till barn (0-18 år) med sjuka föräldrar
• säkerställa patientens delaktighet och inflytande i sin vård
• ansvara för att en individuell skriftlig vårdplan, Min vårdplan där rehabilitering ingår
• upprättas (även om den kan upprättas av andra)
• delta i multidisciplinära ronder/möten
• ansvara för aktiva överlämningar till eventuell ny kontaktsjuksköterska
• bevaka aktivt väntetider i samverkan med SVF koordinatorer
• medverka till direktinläggning
• vara aktiv i bevakning av aktuell forskning där patienten kan delta och förmedla kontakt med forskarteam
• verka som lokala processledare

Uppdragsbeskrivning Stockholm Gotland som pdf

Rapport

Rapport - kontaktsjuksköterskefunktionen Stockholm Gotland.
Genomlysning av befintlig verksamhet och förslag till förbättringar
Stockholm 131002

Regionala nätverk för kontaktsjuksköterskor

Regionalt kontaktsjuksköterskeråd leds av en regional samordnare, representanter från diagnosnätverk och representanter från den nationella arbetsgruppen.

Diagnosnätverk för kontaktsjuksköterskor i regionen leds av en sjuksköterska på RCC Stockholm Gotland (diagnoskoordinatorn) tillsammans med processledare.

Kontaktssjuksköterskors lathund för KVÅ registrering

Regional samordnare för kontaktsjuksköterskor:

Bodil Westman

projektledare

RCC Stockholm Gotland

 

Kontaktperson regionala nätverk: 

Se samordnande kontaktsjuksköterskor för respektive diagnos

 

 

Utbildningar i Uppsala Örebro

Här hittar du information om kontaktsjuksköterskeutbildningar och andra aktuella kurser inom omvårdnad.

Utbildning för kontaktsjuksköterskor

Informationsmaterial

Här hittar du information om kontaktsjuksköterska i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Till informationsmaterialet

Utbildning för kontaktsjuksköterskor i Västra sjukvårdsregionen

Kontaktsjuksköterskan i cancervåden (7,5 hp)

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. Utbildningen ges i två omgångar, hösten 2019 och våren 2020 och består av två internat och en examinationsdag.

Information och ansökan till utbildningen 

Informationsbroschyr

Läs mer om kontaktsjuksköterskans uppdrag här. 

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst


Faktaägare: Katja Vuollet Carlsson
Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 5 juli 2019