MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram malignt melanom

Det nationella vårdprogrammet omfattar alla patienter med melanom i olika skeden av sjukdomen och inkluderar melanom i huden, ögat och slemhinnorna (så kallade mukosala melanom). Vårdprogrammet innehåller också rekommendationer för handläggningen av melanom hos gravida och barn < 8 år. Det första nationella vårdprogrammet för malignt melanom togs fram 2013. Den senaste reviderade versionen av vårdprogrammet fastställdes i maj 2018.

Adjuvant/postoperativ systemisk behandling 

Adjuvant behandling med PD-1-antikroppen nivolumab godkändes av NT-rådet i slutet av november 2018. Rekommendationerna nedan har i och med godkännandet utarbetats av nationella vårdprogramgruppen för melanom.

Vårdprogrammet, med det uppdaterade kapitlet, skickades på remissrunda 1 den 1 februari 2019.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Samtliga bilagor är uppdaterade i maj 2018.

Bilaga 1 Familjärt melanom (pdf)
Bilaga 2 Kliniska fall med dermatoskopi (pdf)
Bilaga 3 Melanom hos äldre (pdf)
Bilaga 4 Mukosala melanom (pdf)
Bilaga 5 Ögonmelanom (pdf)
Bilaga 6 Kvalitetsbilaga för patologi - KVAST (pdf)

Ändringar jämfört med senaste versionen

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

 • Evidensgraderingen har ändrats till GRADE.
 • Stadieindelningen har uppdaterats avseende samtliga delar inom TNM.
 • Rekommendationen avseende att avstå lymfkörtelutrymning vid sentinel node positivt stadium III melanom har reviderats baserat på nya studiedata.
 • Kapitlet om systemisk onkologisk behandling har uppdaterats avseende adjuvant systemisk behandling och behandling vid CNS metastaserat melanom.
 • SVF för hudmelanom reviderades hösten 2017 utifrån de ändringar som tillkommit inom vårdprogrammet.
 • Uppdaterade bilagor: Ögonmelanom, Mukosala melanom, Handläggning av familjärt melanom.
 • Ett fördjupningskapitel om radiologisk diagnostik har tillkommit.

Handläggning av patienter med melanom sker ofta i nära samarbete mellan flera specialiteter som alla bör vara delaktiga i hela vårdkedjan.

Diagnostisk excision av misstänkta hudmelanom för diagnos kan ske inom primärvården, men gärna efter konsultation med dermatolog via teledermatoskopiremiss. Patienten bör omgående remitteras till specialistklinik för bedömning och operation om diagnostisk excision inte är möjlig vid den sjukvårdsenhet där misstanke om hudmelanom väcks.

Utvidgad excision +/- portvaktskörtelundersökning bör ske inom specialistvården. Inguinala och iliakala utrymningar bör övervägas för centralisering åtminstone till regional nivå. Isolerad hyperterm infusion/perfusion är centraliserad till en vårdgivare.

Den histopatologiska bedömningen av primärtumör och lymfkörtlar bör ske av melanominriktad patolog. Avancerad behandling av metastaserat melanom bör bedrivas vid specialiserade kliniker där även möjlighet att ingå i kliniska behandlingsstudier finns.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.

Observera att en uppdaterad version av vårdprogrammet är under framtagande.

Kommande vårdprogram

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional medicinsk riktlinje malignt melanom

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riklinje malignt melanom 2015 (pdf)


Faktaägare: Hanna Eriksson
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström

Sidan uppdaterad: 5 mars 2019