MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram myelom

Målsättningen med nationella vårdprogram är att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till samma behandlingsmöjligheter oavsett bostadsort. Tillgång till rehabilitering och god livskvalitet under och efter behandling är andra viktiga målsättningar med nationella vårdprogram.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Ny rekommendation

Ninlaro, den första perorala proteasomhämmaren för behandling av myelom, har fått positivt förmånsbeslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och rekommenderas av NT-rådet (rådet för nya terapier) för behandling av patienter som genomgått minst två behandlingslinjer. Den av European Medicine Agency (EMA) och Läkemedelsverket godkända indikationen är i kombination med lenalidomid och dexametason. Rekommendationen kommer att inarbetas i nästa reviderade version av Nationellt vårdprogram för myelom, vilken kommer 2019.

Om vårdprogrammet

Det första nationella vårdprogrammet för myelom togs fram 2016. Den senaste reviderade versionen fastställdes i februari 2018. Den senaste versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

  • Definitionen av symtomatiskt myelom har ändrats, för samstämmighet med internationella riktlinjer. Som en följd av definitionsändring rekommenderas MR vid primärutredning av asymtomatiskt myelom.
  • Rekommendationer för bilddiagnostik har ändrats till att i första hand tillämpa datortomografi för skelett istället för slätröntgen.
  • Rekommendationer i primärbehandling och återfallsbehandling har ändrats med nya tillämpningar av äldre läkemedel samt införande av nya läkemedel.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje myelom

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje myelom (pdf)
Omvårdnad hematologiska maligniteter 2017 (pdf)


Faktaägare: Bo Björkstrand, hematolog, Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge
Ansvarig redaktör: Anna Nilsson

Sidan uppdaterad: 5 mars 2019