MENY
Till regionspecifikt innehåll

Vårdprogram kronisk lymfatisk leukemi

Det nationella vårdprogrammet för kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018 och gäller för alla patienter med KLL.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Under hösten 2018 har en mindre revidering genomförts med följande ändringar

 • Reviderade kapitel om kompletterande utredning.
 • IGHV-genmutationsstatus ska tas innan första behandlingsstart.
  Provet är prognostiskt för behandlingssvar och tid till progress.
 • Revidering av relapsbehandling
  Venetoclax rekommenderas som andra linjens behandling vid 17p-deletion/ TP53-mutation vid svikt på ibrutinib (alternativt idelalisib).
  Venetoclax rekommenderas vid sjukdomsprogress utan 17p-deletion/TP53-mutation efter svikt på immunokemoterapi och B-cellsreceptorhämmare.
 • Ett avsnitt om venetoclax har lagts till. Bilaga 4 ”Behandlingsregimer vid KLL”.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional medicinsk riktlinje kronisk lymfatisk leukemi

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje Kronisk Lymfatisk Leukemi (pdf)


Faktaägare:Mattias Mattsson, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sidan uppdaterad: 5 mars 2019